The value of arterial pressure waveform cardiac output measurements in the radial and femoral artery in major cardiac surgery patients

A relatively new uncalibrated arterial pressure waveform cardiac output (CO) measurement technique is the Pulsioflex-ProAQT® system. Aim of this study was to validate this system in cardiac surgery patients with a specific focus on the evaluation of a difference in the radial versus the femoral arterial access, the value of the autocalibration modus and the ability to show fluid-induced changes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    93    1    25-06-2024
5    109    2    25-06-2024
5    380    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.