Half dose sugammadex combined with neostigmine is non-inferior to full dose sugammadex for reversal of rocuroniuminduced deep neuromuscular blockade: A cost-saving strategy

Sugammadex reverses the effect of rocuronium more rapidly and effectively than neostigmine, at all levels of neuromuscular blockade (NMB). However, its cost is prohibitive. The combination of half dose sugammadex with neostigmine would be non-inferior to full dose sugammadex for the reversal of deep NMB. This approach would reduce the cost of sugammadex while preserving its efficacy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    86    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.