Leg elevation decreases the incidence of post-spinal hypotension in cesarean section: A randomized controlled trial

Maternal hypotension is a common complication after spinal anesthesia for cesarean section (CS). In this study we investigated the role of leg elevation (LE) as a method for prevention of post-spinal hypotension (PSH) for cesarean section. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    99    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.