Effects of colloid pre-loading on thromboelastography during elective intracranial tumor surgery in pediatric patients: Hydroxyethyl starch 130/0.4 versus 5% human albumin

Volume replacement therapy with colloid is still worth studying in major pediatric surgery with potential risk of bleeding. This study assessed the effects of 6% hydroxyethyl starch (HES) 130/ and 5% Human Albumin (HA) on coagulation tested by thromboelastography (TEG) during elective intracranial tumor surgery in pediatric patients. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    87    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.