Dexmedetomidine in combination with sufentanil for postoperative analgesia after partial laryngectomy

Dexmedetomidine as an adjunct with opioids has been confirmed to spare opioids usage and improve analgesia for postoperative pain treatment. Furthermore, dexmedetomidine can attenuate the airway reflex. The aim of this study is to assess the safety and efficacy of dexmedetomidine combined with sufentanil for postoperative analgesia after partial laryngectomy. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.