Một số vấn đề về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Trách nhiệm hình sự đối với chủ thể này là vấn đề mới với Việt Nam, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi tồn tại, khó khăn nhất định. Theo quy định của BLHS năm 2015 có 04 điều (từ Điều 192 - Điều 1995)thuộc Chương XVIII quy định về tội danh liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội này và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. | Soá 05 2020 - Naêm thöù möôøi laêm MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI SẢN XUẤT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Hoàng Hải1 Tóm tắt Lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam Bộ luật hình sự năm 2015 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại với 33 điều luật trong đó chủ yếu tập trung vào các tội phạm thuộc Chương XVIII các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 22 điều Chương XIX các tội phạm về môi trường 09 điều và Điều 300 Điều 324 Chương XXI các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng. Trách nhiệm hình sự đối với chủ thể này là vấn đề mới với Việt Nam quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi tồn tại khó khăn nhất định. Theo quy định của BLHS năm 2015 có 04 điều từ Điều 192 - Điều 1995 thuộc Chương XVIII quy định về tội danh liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Trong phạm vi bài viết tác giả sẽ tập trung phân tích làm rõ một số vấn đề đặt ra trong truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội này và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. Từ khóa Buôn bán đại diện hàng giả pháp luật pháp nhân thương mại sản xuất trách nhiệm hình sự. Nhận bài 14 04 2020 Hoàn thành biên tập 24 04 2020 Duyệt đăng 13 5 2020. Abstract For the first time in the history of Vietnam s criminal law the 2015 Penal Code amended and supplemented in 2017 provided for criminal liability for commercial legal entities with 33 laws focusing on in crimes of Chapter XVIII of crimes infringing upon economic management order 22 articles chapter XIX of environmental crimes 09 articles and Article 300 Article 324 chapter XXI of crimes of infringing upon public safety plus public order. The criminal responsibility for this subject is a new issue for Vietnam the implementation process will inevitably exist certain difficulties. According to the Criminal Code 2015 there are 04 articles from Article 192 - Article 1995 of Chapter XVIII providing for crimes related to the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    95    3    25-06-2024
277    265    1    25-06-2024
14    97    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.