Thẩm quyền của thừa phát lại trong thi hành án dân sự - nhìn từ phương diện lý luận - pháp lý

Chế định thừa phát lại ở nước ta gần đây mới được khôi phục lại và có xu hướng phát triển tích cực. Tuy nhiên, về phương diện pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động của thừa phát lại vẫn còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để từng bước hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trao đổi xung quanh vấn đề về thẩm quyền của thừa phát lại trong thi hành án dân sự. | HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP THẨM QUYỀN CỦA THỪA PHÁT LẠI TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN LÝ LUẬN - PHÁP LÝ Trần Thanh Phương1 Tóm tắt Chế định thừa phát lại ở nước ta gần đây mới được khôi phục lại và có xu hướng phát triển tích cực. Tuy nhiên về phương diện pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động của thừa phát lại vẫn còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trao đổi để từng bước hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ trao đổi xung quanh vấn đề về thẩm quyền của thừa phát lại trong thi hành án dân sự. Từ khoá Thừa phát lại thi hành án dân sự. Nhận bài 10 05 2020 Hoàn thành biên tập 05 06 2020 Duyệt đăng 12 06 2020. Abstract Regime of bailiffs in our country has been recently recovered and under positive development. However lots of issues regarding to legal aspect and practice of bailiffs should be further studied discussed to be gradually finalized. In this article we will discuss issues related to bailiff s authority in civil judgment enforcement. Keywords Bailiff civil judgment enforcement. Date of receipt 10 05 2020 Date of revision 05 06 2020 Date of Approval 12 06 2020. 1. Sơ lược hình thành và phát triển chế thừa hành viên trước mắt có thể tổ chức thí định thừa phát lại ở nước ta điểm tại một số địa phương sau vài năm tên cơ Thừa phát lại xuất hiện ở nước ta đồng thời sở tổng kết đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp với sự kiện vua Tự Đức ký hòa ước ngày theo . 05 06 1862 nhượng cho thực dân Pháp 06 tỉnh Ngày 14 11 2008 Quốc hội đã ban hành Nam kỳ. Sau đó là bản Hiệp ước ngày Nghị quyết số 24 2008 QH12 về thi hành Luật 06 06 1884 đặt nước ta trở thành một nước dưới thi hành án dân sự trong đó có xác định rõ Để quyền bảo hộ của Pháp. triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa một số Sau Cách mạng tháng 08 1945 chế định thừa công việc có liên quan đến thi hành án dân sự phát lại được duy trì và chịu sự quản lý của Ban giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí Công lại thuộc phòng Giám đốc hộ vụ của Bộ Tư điểm chế định thừa phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.