Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành hỏi cung bị can trong vụ án tham nhũng

Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích một số hạn chế trong quá trình tiến hành hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra tội phạm tham nhũng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. | HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH HỎI CUNG BỊ CAN TRONG VỤ ÁN THAM NHŨNG Lê Quang Thắng1 Trần Việt2 Tóm tắt Hỏi cung bị can là một biện pháp điều tra được sử dụng phổ biến trong quá trình điều tra các vụ án nói chung điều tra các vụ án về tham nhũng nói riêng. Việc nghiên cứu triển khai thực hiện tốt biện pháp này giúp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng sáng tỏ bản chất của vụ án. Trong phạm vi bài viết tác giả phân tích một số hạn chế trong quá trình tiến hành hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra tội phạm tham nhũng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. Từ khóa Điều tra vụ án hỏi cung bị can tham nhũng. Nhận bài 10 06 2020 Hoàn thành biên tập 05 07 2020 Duyệt đăng 11 09 2020. Abstract Questioning defendants is a measure of investigation commonly used in investigating cases in general and corruption cases in particular. Studying and carrying out properly this measure will help the police force in charge of investigating crimes of corruption economics smuggling promptly find out illegal acts clarifying nature of cases. In this article the author analyzes some limitations in process of questioning defendants in investigating corruption crimes performed by the above-mentioned police force to better improve efficiency of this activity in the coming time. Keywords Investigate cases question defendants corruption. Date of receipt 10 06 2020 Date of revision 05 07 2020 Date of approval 11 09 2020. Ngày 21 08 2006 Ban Chấp hành Trung hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu ương Đảng Khóa X đã ban hành Nghị quyết số tranh mạnh với tội phạm tham nhũng và đã đạt 04-NQ TW về tăng cường sự lãnh đạo của được những kết quả tích cực. Số vụ án tham Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng được .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.