Sensitivity to Sevoflurane anesthesia is decreased in mice with a congenital deletion of Guanylyl Cyclase-1 alpha

Volatile anesthetics increase levels of the neurotransmitter nitric oxide (NO) and the secondary messenger molecule cyclic guanosine monophosphate (cGMP) in the brain. NO activates the enzyme guanylyl cyclase (GC) to produce cGMP. We hypothesized that the NO-GC-cGMP pathway contributes to anesthesia-induced unconsciousness. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.