Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Thị trấn Vũ Thư

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Thị trấn Vũ Thư” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi. | PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VŨ THƯ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VŨ THƯ MÔN TIẾNG ANH 6 - Thời gian học sinh làm bài 45 phút Học sinh làm bài vào giấy thi I. Chọn một đáp án A B C D có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi dòng 1 điểm 1. A. father B. thank C. this D. they 2. A. bicycle B. like C. him D. nice 3. A. now B. town C. down D. show 4. A. who B. where C. what D. when II. Chọn một đáp án A B C or D để hoàn thành các câu sau 1điểm 1. makes fish die. A. Air pollution B. Deforestation C. Soil pollution D. Water pollution 2. Xuân Bắc is a famous in Viet Nam. A. newsreader B. comedian C. singer D. cartoon character 3. . can make tea or coffee do the dishes cook meals . A. Worker robots B. Home robots C. Doctor robots D. Teaching robots 4. The opposite of modern is . A. new B. good C. dirty D. historic III. Biến đổi động từ trong ngoặc để có dạng đúng 2 điểm 1. I never be to Paris before. 2. In the future we have a high tech fridge which can cook meals. 3. We go to the cinema last week. 4. If it be sunny next week we plant the vegetables. 5. My father can swim when he was seven years old. 6. not throw rubbish in the school yard please. 7. In 2030 robots will be able talk to us. IV. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới 1 điểm Hi everyone I m Minh. Today I d like to tell you about my future house. My future house will be on the ocean. It will be surrounded by tall trees and blue sea. There will be a swimming pool in front and a large flower garden behind the house. There will be a helicopter on the roof so that I can fly to school. 1. What s his name 2. Will his future house be on the moon 3. What will it be surrounded by 4. Where will the helicopter be V. Đọc đoạn văn sau và điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống 1 điểm Today there is an international robot show in Ha Noi. Many people are at the show. They can see many types of 1 . there. Young people are interested . 2 . home robots. These robots can cook .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.