Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020-2021 - Trường THCS Thị trấn Vũ Thư

Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020-2021 - Trường THCS Thị trấn Vũ Thư” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VŨ THƯ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VŨ THƯ MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 - Thời gian làm bài 45 phút Học sinh làm bài vào giấy I. Find the word which has the different sound in the underlined part. Câu 1. A. maps B. papers C. cats D. books Câu 2. A. stopped B. reversed C. obeyed D. walked II. Choose the best answer. Câu 3. he spent much money on the film it wasn t a big success. A. Despite B. Even C. Although D. But Câu 4. Nuclear power .in the future. A. will replace B. replaced C. replaces D. will be replaced Câu 5. He has gone to school . A. hasn t he B. doesn t he C. haven t they D. don t they Câu 6. My father tennis when he was young. A. B and D B. used to play C. play D. didn t use to play Câu 7. These are our books and those are A. theirs B. they D. their Câu 8. Will you a taxi or a train A. take B. fly C. walk D. drive III. Find mistakes in these sentences. Then correct the misstakes Câu 9. I love Thai food now but I didn t used to like spicy food. A B C D Câu 10. We found the plot of the film bored. A B C D Câu 11. Although having a happy ending the film starts with a terrible accident. A B C D Câu 12. He has a toothache because he is going to see the dentist this afternoon. A B C D the sentences that the new ones still keep the same meaning as the old ones. Câu 13. Lan has more English books than Mai Mai . Câu 14. This is my book This . Câu 15. We had planned to walk right round the lake. The heavy rain made this impossible. Although Câu 16. The distance from my house to school is about 2 km. It Câu 17. Don t drive too fast or you ll have an accident. If . Trang 1 2 V. Read the passage and then answer the questions. Have you ever seen the film School of Rock It s about a rock musician who became a teacher. The film is based on a real music school which is run by Paul Green. Paul Green started the first School of Rock in 1998 in Philadelphia in the USA. He gave students rock music lessons .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    258    4    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.