Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng" được chia sẻ sau đây để luyện tập, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì kiểm tra sắp diễn ra. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn TIẾNG ANH 11 CƠ BẢN Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian giao đề MÃ ĐỀ THI 132 Số câu của đề thi 29 câu Số trang 03 trang - Họ và tên thí sinh . Số báo danh . A. PHẦN TRẮC NGHIỆM TÔ VÀO MẶT TRƯỚC Choose the letter A B C or D to indicate the correct answer to each of the followings 1. The Vietnamese participants always take part _ sport events with great enthusiasm A. at B. in C. on D. to 2. Your mother likes cooking _ A. isn t she B. doesn t she C. didn t she D. doesn t your mother 3. A snail s shell is _in form. A. theory B. pyramid C. spiral D. mysterious 4. It was his bicycle_I borrowed yesterday. A. whom B. that C. who D. whose 5. The fire was so big but the firemen_to stop it. A. couldn t B. weren t able to C. were able to D. could 6. Mickey quot _ quot Pluto quot I like collecting stamps. quot A. What do you plan to do next B. How do you collect stamps C. Where do you keep stamps D. What is your hobby Read the following passage and choose A B C and D to answer the following questions Many people like to keep pets. Dogs and cats are very popular pets. Some people however keep birds or goldfish. They need less space and are easier to look after. If you want to have a pet you can buy one from a pet shop but you must be careful not to buy a sick animal. It is best if you know something about the pet you want. This helps you choose a healthy pet. However if you do not have much money and know very little about animals you can visit the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals RSPCA . The first society for the Prevention of Cruelty to Animals was founded in England in 1821. It was set up to make sure that all animals are treated with kindness. The RSPCA in Hong Kong carries out this aim. The RSPCA officers collect animals which have no homes and are left in the street. They look after them until they are healthy again. People visiting the RSPCA may .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    110    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.