Using numerical modeling method for design and constructive controlling of excavation wall in Madison Building, Ho Chi Minh city

The basement of a high-rise building is the optimal space for technical systems and parking. However, the construction in narrow urban areas usually has many unstable hazards. In this study, a numerical model has been established and calibrated using the finite element method on Plaxis 2D software that allowed well control of the design and construction processes of the Madison Building basement. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.