Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview

This paper aims to present a comprehensive review of the numerous investigations on rice husk ash and its utilization in soil improvement. Based on the literature review, there are some findings as follows: (i) burning rice husk ash in incinerator under a controlled temperature of 500÷8000C and time of 1÷4 hours will produce RHA with high pozzolanic activity; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.