Giải pháp thông gió cho khai trường mỏ than Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai

Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng thông gió khu khai trường mỏ bằng việc kiểm toán mạng gió, kế hoạch khi tăng sản lượng khai thác theo thiết kế, nghiên cứu này đã tính toán nhu cầu thông gió hiện tại để làm cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả việc thông gió cho khu mỏ, cũng như tính toán thông gió theo kế hoạch dự kiến tăng sản lượng khai thác của mỏ theo dự án khai thác hầm lò ở mức -50÷-160 m, có xem xét nghiên cứu tới dự án mức dưới -160 m trong tương lai. | Journal of Mining and Earth Sciences Vol 62 Issue 5a 2021 45 - 53 45 Ventilation solution to undergroud mining site in Cao Thang mine area Hon Gai Coal Company Cuong Hong Nguyen 1 Khai Cao Nguyen 1 Khai Van Le 2 Thuc Van Tran 2 1 Faculty of Mining Hanoi University of Mining and Geology Vietnam 2 Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited Vietnam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history Cao Thang coal mine of Hon Gai Coal Company is currently in the Received 28th Mar. 2021 implementation phase of the underground mining project at level -50 Accepted 28th June 2021 -160 m. It is expected that by and after 2021 the mining coal output Available online 01st Dec. 2021 reaches double in 2019 about 300 000 tons year . On the basis of the assessing results of the current ventilation status in the mining area by Keywords auditing the wind network when increasing the mining output Cao Thang coal mine according to the design this study has calculated the current ventilation Mine ventilation system demand as a basis for analyzing evaluating the efficiency of ventilation Ventilation solutions for the mine site at level -50 -160 m and considering the future mining Wind network audit project below level -160 m. From there with the available conditions Mine ventilation. such as works and equipment of the mine the authors research and propose the most suitable solutions to complete the mine ventilation system of Cao Thang area mine. Therefore this is a research work that not only has practical economic and technical significance but also has a long-term orientation for the development plan of Cao Thang coal mine Hon Gai Coal Company - Vinacomin. Copyright 2021 Hanoi University of Mining and Geology. All rights reserved. _ Corresponding author E-mail address nguyencaokhai@ https 5a .06 46 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62 Kỳ 5a 2021 45 - 53 Giải pháp thông gió cho khai trường mỏ than Cao Thắng Công ty than Hòn Gai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.