Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu mối tương quan giữa sở thích môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh phổ thông là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn cho việc thiết kế các chủ đề giáo dục STEM phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh phổ thông tại Nha Trang, Khánh Hòa. | Phan Đức Ngại Nguyễn Duy Hưng Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Phan Đức Ngại 1 Nguyễn Duy Hưng2 TÓM TẮT Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của Tác giả liên hệ học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa được xác 1 Email phanducngai@ 2 Email nguyenduyhung@ định bằng phép phân tích tương quan đa biến CCA . Kết quả cho thấy môn Trường Đại học Khánh Hòa học STEM có mối tương quan chặt chẽ và chi phối định hướng nghề nghiệp Số 01 Nguyễn Chánh thành phố Nha Trang của học sinh trung học cơ sở tại Nha Trang Khánh Hòa. Vì vậy đối với học sinh trung học cơ sở ở thành phố Nha Trang nhà trường nên thiết kế các chủ đề giáo dục STEM và tổ chức cho học sinh trải nghiệm sáng tạo STEM theo định hướng nghề nghiệp kết hợp với sở thích môn học STEM nhằm kích thích tính hưng phấn khơi dậy tiềm năng sở trường của học sinh. Kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn cho việc thiết kế các chủ đề giáo dục STEM phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. TỪ KHÓA Mối tương quan môn học STEM định hướng nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Nhận bài 11 10 2021 Nhận bài đã chỉnh sửa 26 12 2021 Duyệt đăng 15 3 2022 DOI https 2615-8957 12210311 1. Đặt vấn đề STEM. Vì vậy để có mô hình giáo dục STEM phù hợp Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách với bối cảnh Khánh Hòa cần có nghiên cứu mối tương tiếp cận liên môn giúp học sinh áp dụng các kiến thức quan giữa định hướng nghề nghiệp và môn học STEM Khoa học Công nghệ Kĩ thuật và Toán học vào giải nhằm phát huy tính ưu việt của mô hình STEM. quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể 1 . Tổng hợp các nghiên cứu về giáo dục theo định hướng Giáo dục STEM được nhiều nước trên thế giới áp dụng STEM 2 3 4 cho thấy đa số các nghiên cứu đều triển khai rất hiệu quả. Ở Việt Nam giáo dục STEM đề cập tới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    56    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.