Đề thi kết thúc học phần môn Tài chính doanh nghiệp - Học viện Ngân hàng (Đề 105)

Đề thi kết thúc học phần môn Tài chính doanh nghiệp - Học viện Ngân hàng (Đề 105) cung cấp cho học viên một số câu trắc nghiệm và bài tập tự luận để bạn ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài tập tài chính doanh nghiệp chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA BỘ MÔN TÀI CHÍNH MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ 105 Áp dụng cho hệ Chính quy Thời gian làm bài 90p I. TRẮC NGHIỆM 1 5 điểm 1. Một sản phẩm được coi là đã tiêu thụ khi a. Khách hàng thanh toán tiền cho sản phẩm đó b. Khách hàng chấp nhận thanh toán tiền cho sản phẩm đó c. Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền cho sản phẩm đó. d. Đã chuyển giao cho khách hàng 2. Loại hình doanh nghiệp không được quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn là a. Công ty TNHH b. DN tư nhân c. Công ty cổ phần d. Công ty Nhà nước 3. Khi mua một TSCĐ về dùng cho hoạt động phúc lợi a. Tổng Nguyên giá TSCĐ không thay đổi mức trích khấu hao tăng b. Tổng Nguyên giá TSCĐ tăng mức trích khấu hao không thay đổi c. Tổng Nguyên giá TSCĐ và mức trích khấu hao đều tăng d. Tất cả các đáp án trên đều sai. 4. Khi người bán giảm số ngày bán chịu cho doanh nghiệp các yếu tố khác không đổi thì a. Nhu cầu vốn lưu động giảm b. Nhu cầu vốn lưu động tăng c. Không ảnh hưởng gì đến nhu cầu vốn lưu động d. Tất cả các đáp án trên đều sai 5. Khấu hao TSCĐ cho thuê được tính vào a. Chi phí sản xuất kinh doanh b. Chi phí hoạt động tài chính c. Chi phí sản xuất chung d. Chi phí hoạt động khác 6. Khi kỳ thu tiền trung bình tăng lên các yếu tố khác không đổi thì a. Nhu cầu vốn lưu động giảm b. Nhu cầu vốn lưu động tăng c. Không ảnh hưởng gì đến nhu cầu vốn lưu động d. Tất cả các đáp án trên đều sai II. TRẮC NGHIỆM 1 5 điểm 7. Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm là cái. Số lượng kết dư cuối năm tính bằng 5 số sản xuất cả năm. Số lượng tiêu thụ cả năm là cái. Số lượng sản phẩm kết dư đầu năm là a. 600 cái b. 200 cái c. 500 cái d. 800 cái 8. Doanh thu thuần tiêu thụ SP cả năm là 120 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận giá thành trước thuế là 20 . Giá thành toàn bộ SP tiêu thụ trong năm là a. 100 tỷ đồng http https tailieudientucntt b. 96 tỷ đồng c. 80 tỷ đồng d. 95 tỷ đồng 9. Giá bán đơn vị SP chưa có VAT là .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    56    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.