Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và một số khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam

Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu. | KINH NGHIỆM QUỐC TẾ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐẾN QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ VÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Trần Thị Thu Phương PGS. TS. Khoa Kinh tế - Luật Đại học Thương mại. Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa Thông tin cá nhân dữ Những phát tán dữ liệu về thông tin cá nhân trong thời gian vừa qua ở liệu cá nhân Liên minh châu Âu. các quốc gia vùng lãnh thổ đã làm dấy lên sự e ngại của các cá nhân Lịch sử bài viết khi tham gia giao dịch điện tử đặc biệt là các giao dịch thương mại điện Nhận bài 24 8 2021 tử. Trong phạm vi bài viết này tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân Biên tập 08 10 2021 trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến Duyệt bài 10 10 2021 nghị đến Quốc hội Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Article Infomation Abstract Keywords Personal information The spread of personal information data in countries and territories personal data European Union. has raised the fear of individuals when they involve in electronic transactions especially electronic commercial transactions. Within the Article History scope of this article the author introduces some main contents of the Received 24 Aug. 2021 General Regulation of the European Union on the protection of personal Edited 08 Oct. 2021 information in comparison with the provisions of Vietnamese law and Approved 10 Oct. 2021 makes recommendations to the National Assembly the Government and enterprises of Vietnam when carrying out commercial activities in the territory of the European Union or related to the processing of personal information of citizens or permanent residents in the territory of the European Union. 1. Khái quát quy định chung về bảo vệ vệ dữ liệu cá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    81    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.