Xác định tài sản chung, tài sản riêng và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng khi vợ, chồng là chủ sở hữu doanh nghiệp

Bài viết đề cập căn cứ pháp lí xác định tài sản chung, tài sản riêng, bao gồm thời kì hôn nhân và nguồn gốc tài sản; căn cứ pháp lí xác định nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng, bao gồm mục đích tham gia giao dịch, ý chí của vợ chồng và hành vi trái pháp luật của vợ chồng dựa trên các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 1 NGUYỄN THỊ LAN Tóm tắt Bài viết đề cập căn cứ pháp lí xác định tài sản chung tài sản riêng bao gồm thời kì hôn nhân và nguồn gốc tài sản căn cứ pháp lí xác định nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng bao gồm mục đích tham gia giao dịch ý chí của vợ chồng và hành vi trái pháp luật của vợ chồng dựa trên các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ đó bài viết phân tích các trường hợp cụ thể ở từng loại hình doanh nghiệp để xác định tài sản chung tài sản riêng và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng khi vợ hoặc chồng là chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh thành viên công ti TNHH hay cổ đông công ti cổ phần đưa ra quan điểm xác định tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng khi vợ chồng là chủ sở hữu doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng của gia đình và sự ổn định của xã hội trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Từ khoá Chủ sở hữu doanh nghiệp tài sản chung tài sản riêng vợ chồng Nhận bài 25 02 2021 Hoàn thành biên tập 12 5 2021 Duyệt đăng 12 5 2021 THE DETERMINATION OF HUSBAND AND WIFE S JOINT PROPERTY PRIVATE PROPERTY AND PROPERTY OBLIGATIONS IN CASE HUSBAND OR WIFE IS AN ENTERPRISE S OWNER Abstract The article refers to the legal basis for determining joint property private property including the marriage period and the origin of the property legal basis for determining property obligations of husband and wife including the purpose of the transaction the will of husband and wife and illegal acts based on the Law on Marriage and Family 2014. From that the article will analise specific cases in each type of enterprises to determine joint property private property and property obligations of husband and wife when husband or wife runs private enterprise s owner a partnership member a limited liability company s member or a joint stock company s member. In particular the article gives views on identifying joint property private property of husband and wife when husband or wife is an enterprise s owner to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.