Tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology

Bài toán tìm kiếm ảnh đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong bài viết này, một phương pháp tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology OBIR (Ontology-based Image Retrieval) được đề xuất nhằm xác định ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh. Ontology bán tự động được đề xuất xây dựng làm cơ sở tri thức cho tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa, đồng thời câu truy vấn SPARQL được tự động tạo ra từ văn bản đầu vào hoặc từ lớp ngữ nghĩa của ảnh đầu vào, được xác định thông qua công cụ tìm kiếm học máy dựa trên đồ thị cụm láng giềng, để tìm kiếm trên Ontology này. | Các công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông Tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology Nguyễn Thị Uyên Nhi1 3 Văn Thế Thành2 Lê Mạnh Thạnh3 1 Khoa Thống kê Tin học Trường ĐH Kinh tế ĐH Đà Nẵng 2 Phòng quản lý khoa học và đào tạo sau Đại học Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm 3 Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Tác giả liên hệ Nguyễn Thị Uyên Nhi uyennhi203@ Ngày nhận bài 15 04 2021 ngày sửa chữa 01 06 2021 ngày duyệt đăng 12 06 2021 Định danh DOI Tóm tắt Bài toán tìm kiếm ảnh đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong bài báo này một phương pháp tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology OBIR Ontology-based Image Retrieval được đề xuất nhằm xác định ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh. Ontology bán tự động được đề xuất xây dựng làm cơ sở tri thức cho tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa đồng thời câu truy vấn SPARQL được tự động tạo ra từ văn bản đầu vào hoặc từ lớp ngữ nghĩa của ảnh đầu vào được xác định thông qua công cụ tìm kiếm học máy dựa trên đồ thị cụm láng giềng để tìm kiếm trên Ontology này. Để minh chứng cho các lý thuyết đã đề xuất chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên bộ ảnh ImageCLEF hình ảnh và Stanford Dogs hình ảnh . Kết quả thực nghiệm của phương pháp tìm kiếm ảnh dựa vào Ontology được so sánh với phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung đồng thời được so sánh với các công trình khác cùng tập dữ liệu ảnh nhằm chứng minh tính hiệu quả và đúng đắn của các đề xuất trong bài báo. Từ khóa OBIR Ontology SPARQL semantic image. Title Ontology-based Image Retrieval Abstract Image retrieval problem plays an important role in all areas of life. In this pa-per Ontology-based Image Retrieval OBIR is proposed to determine the high-level semantics of the image. The semi-automatic frame ontology is proposed to be built as a knowledge base for SBIR at the same time the SPARQL query is automatically generated from the input text or the semantic class of the input image that .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    193    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.