Những quy định mới đối với phạm nhân dưới 18 tuổi trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và một số kiến nghị

Bài viết phân tích những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về phạm nhân dưới 18 tuổi, làm rõ những bất cập và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định trên bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. | Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 TRẦN THỊ THU HIỀN Tóm tắt Phạm nhân dưới 18 tuổi là nhóm đối tượng luôn được quan tâm đặc biệt trong pháp luật quốc tế và quốc gia bởi đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã có những sửa đổi bổ sung quy định về phạm nhân dưới 18 tuổi theo chiều hướng tiến bộ khoa học hơn nhằm cụ thể hoá yêu cầu của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người quyền công dân. Tuy nhiên một số quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về chế độ học văn hoá thăm gặp nhân thân chăm sóc y tế và bày tỏ tín ngưỡng niềm tin tôn giáo chưa bảo đảm quyền của phạm nhân dưới 18 tuổi không tương thích với các chuẩn mực quốc tế. Bài viết phân tích những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về phạm nhân dưới 18 tuổi làm rõ những bất cập và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định trên bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Từ khoá Phạm nhân dưới 18 tuổi phạm nhân thi hành án phạt tù Nhận bài 09 8 2020 Hoàn thành biên tập 18 3 2021 Duyệt đăng 18 3 2021 NEW PROVISIONS ON PRISONERS UNDER 18 YEARS OF AGE OF THE 2019 LAW ON EXECUTION OF CRIMINAL JUDGMENTS AND SOME RECOMMENDATIONS Abstract In the context of international and national law juvenile prisoners under 18 prisoners are considered vulnerable group which need special care. Law on Execution of Criminal Judgments 2019 not only inherited but also amended the provisions of Law on Execution of Criminal Judgments 2010 on Juvenile offenders to meet the requirements of the Constitution on guaranteeing human and citizen s rights. Nevertheless a number of provisions stipulated therein such as juvenile prisoners education liaison with relatives prisoners medical care and religious belief practice do not guarantee the rights of juvenile prisoners which are incompatible with international standards. Therefore this article analyzes new points in the Law on Execution of Criminal .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.