Những quy định mới về quyền của phạm nhân trong Luật Thi hình hành án hình sự năm 2019 và một số kiến nghị

Bài viết phân tích các quyền mới được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, đối chiếu quy định này với các chuẩn mực quốc tế và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền này tại Việt Nam. | Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 ĐỖ THỊ PHƯỢNG Tóm tắt Thể chể hoá Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người quyền công dân Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 01 2020 đã bổ sung các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân tại Điều 27. Những quy định này bảo đảm tính khả thi của Luật phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đồng thời bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục cải tạo người phạm tội. Đây là một trong những điểm mới quan trọng của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Tuy nhiên các quy định về quyền của phạm nhân trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cần có những sửa đổi bổ sung và cần được hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm cho phạm nhân được thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bài viết phân tích các quyền mới được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đối chiếu quy định này với các chuẩn mực quốc tế và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền này tại Việt Nam. Từ khoá Luật Thi hành án hình sự năm 2019 phạm nhân quy định mới Nhận bài 09 8 2020 Hoàn thành biên tập 18 3 2021 Duyệt đăng 27 3 2021 NEW PROVISIONS ON RIGHTS OF PRISONERS OF THE 2019 LAW ON EXECUTION OF CRIMINAL JUDGMENTS AND SOME RECOMMENDATIONS Abstract Institutionalizing the 2013 Constitution on human rights and citizenship the Law on Execution of Criminal Judgments 2019 taken into effect from January 1 2020 has added rights and obligations of offenders under Article 27. These provisions which are suitable to the socio-economic development of the country not only ensure the feasibility of the Law but also ensure the educational purpose of the penalty. This is one of the important new points in the Law on Execution of Criminal Judgments in 2019. However the provisions need amendments supplements and specific guidelines to ensure that offenders will fully exercise all of their legitimate rights and interests. In this article the author focuses on analyzing the

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    192    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.