Luận văn Thạc sĩ Châu Á học: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc

Luận văn mong muốn đem đến một cái nhìn toàn diện về sự ảnh hưởng và sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc trong lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc Phật giáo. Luận văn cũng đi sâu tìm hiểu, phân tích đặc điểm, mối quan hệ về sự ảnh hưởng của kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc, làm nổi bật những nét sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc thông qua một số ngôi chùa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ trung đại và một số các bích hoạ, kiến trúc chùa hang, tháp Phật, hang động của Phật giáo. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRỊNH THỊ THÚY ẢNH HƢỞNG CỦA VĂN HÓA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC VÀ ĐIÊU KHẮC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành CHÂU Á HỌC Hà Nội-2012 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRỊNH THỊ THÚY ẢNH HƢỞNG CỦA VĂN HÓA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC VÀ ĐIÊU KHẮC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành CHÂU Á HỌC Người hướng dẫn khoa học . Đỗ Thu Hà Hà Nội-2012 2 MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt trong luận văn MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 4 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 5 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 6 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 7 7. Đóng góp của luận văn 8 8. Nguồn tƣ liệu 8 9. Cấu trúc luận văn 8 CHƢƠNG I PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC 11 . Ấn Độ một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại 11 . Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ 11 . Các giai đoạn lịch sử chính 11 . Thành tựu chính của Văn minh Ấn Độ 13 . Tư tưởng tôn giáo 15 . Thời điểu điều kiện và các bƣớc du nhập của Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc 16 . Thời điểm Phật giáo Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc 16 . Điều kiện Phật giáo du nhập vào Trung Quốc 19 . Các bước du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc 21 . Phật giáo Ấn Độ và sự hội nhập với văn hóa Trung Quốc 27 . Ảnh hưởng của Phật giáo đối với lịch sử văn hoá Trung Quốc 31 4 . Phật giáo với lịch sử triết học Trung Quốc 33 . Phật giáo với văn học Trung Quốc 34 . Phật giáo với kiến trúc hội họa và điêu khắc Trung Quốc 35 . Phật giáo với ngôn ngữ Trung Quốc 40 . tiểu kết 41 CHƢƠNG 2 DẤU ẤN CỦA VĂN HOÁ ẤN ĐỘ TRONG 43 KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC. . Những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Trung Quốc 43 . Bốn ngọn núi Phật giáo nổi tiếng 43 . Bốn chùa Phật lớn 45 . Ba nghệ thuật hang đá lớn 45 . Một số nét bảo tồn theo nguyên gốc 45 . Hệ thống biểu tượng của Phật giáo 46 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.