Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu tính bền vững của mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý hoạt động sản xuất chè an toàn theo hướng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh với các nước trên thế giới. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CƢ́U TÀ I NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THU HƢỜNG NGHIÊN CỨU TÍNH BỀN VỮNG CỦA MÔ HÌNHSẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TẠI XÃ TÂN CƢƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Hà Nội Năm 2012 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CƢ́U TÀ I NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG - NGUYỄN THU HƢỜNG NGHIÊN CỨU TÍNH BỀN VỮNG CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TẠI XÃ TÂN CƢƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Môi trƣờng trong phát triển bền vững Chƣơng trình đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS LÊ TRỌNG CÚC Hà Nội Năm 2012 2 MỤC LỤC MỤC LỤC . 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5 DANH MỤC CÁC BẢNG . 6 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ẢNH BIỂU ĐỒ . 7 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 12 . Tổng quan về hệ sinh thái nông nghiệp . 12 . Nông nghiệp bền vững . 14 . Tình hình sản xuất chè an toàn trên thế giới . 18 . Tình hình sản xuất chè an toàn tại Việt Nam . 25 CHƢƠNG 2 ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32 . Địa điểm nghiên cứu . 32 . Điều kiện tự nhiên. 32 . Tình hình kinh tế - xã hội . 38 . Thời gian nghiên cứu . 43 . Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu . 44 . Phương pháp luận . 44 . Phương pháp nghiên cứu . 45 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 48 . Tình hình canh tác chè và hiện trạng môi trƣờng tại khu vực nghiên cứu . 48 . Tình hình sử dụng phân bón. 48 . Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho cây chè . 51 . Thực trạng phát triển mô hình sản xuất chè an toàn tại Tân Cƣơng . 55 . Quy trình sản xuất chè an toàn . 55 . Những thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp vùng chè xã Tân Cương . 60 . Những thuận lợi và khó khăn . 69 3 . Những thế mạnh của mô hình sản xuất chè an toàn tại Xã Tân Cương Thành phố Thái Nguyên. S . 70 . Những điểm yếu của mô hình sản xuất chè an toàn tại Xã Tân Cương Thành phố Thái Nguyên. W . 71 . Những cơ hội của mô hình sản xuất chè an toàn tại Xã Tân Cương Thành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    66    5    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.