Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính gồm có những nội dung sau: Khái quát về các định chế trung gian tài chính, ngân hàng thương mại, bảo hiểm thương mại, các tổ chức tín dụng khác trong nền kinh tế. | Chöông 9 Heä thoáng caùc ñònh cheá Trung gian taøi chính 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÙC ÑÒNH CHEÁ TRUNG GIAN TAØI CHÍNH 2. NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI. 3. BAÛO HIEÅM THÖÔNG MAÏI 4. CAÙC TOÅ CHÖÙC TÍN DUÏNG KHAÙC TRONG NEÀN KINH TEÁ MUÏC 1 KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÙC ñònh cheá Trung gian taøi chính . Khaùi nieäm ñaëc ñieåm phaân loaïi . Vai troø cuûa caùc ñònh cheá trung gian taøi chính . Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa moät soá ñònh cheá trung gian taøi chính MUÏC KHAÙI NIEÄM - ÑAËC ÑIEÅM - PHAÂN LOÏAI CAÙC ÑÒNH CHEÁ Trung gian taøi chính Khaùi nieäm ÑCTCTG laø caùc toå chöùc thöïc hieän huy ñoäng nguoàn tieàn cuûa nhöõng ngöôøi tieát kieäm cuoái cuøng vaø sau ñoù cung caáp cho nhöõng ngöôøi caàn voán cuoái cuøng. Moãi chuû theå trong neàn kinh teá ñeàu coù theå vöøa ñoùng vai troø laø ngöôøi thöøa voán vaø caàn voán nhö doanh nghieäp nhaø nöôùc hoä gia ñình. MUÏC KHAÙI NIEÄM - ÑAËC ÑIEÅM - PHAÂN LOÏAI CAÙC ÑÒNH CHEÁ Trung gian taøi chính ÑCTCTG laø caùc toå chöùc kinh doanh tieàn teä vaø caùc GTCG nhaèm muïc ñích sinh lôïi. Tieán trình taïo ñaàu ra cuûa caùc ÑCTCTG goàm 2 giai ñoaïn 1- Huy ñoäng nguoàn tieàn tieát kieäm cuoái cuøng baèng vieäc phaùt haønh caùc loaïi TSTC cuûa rieâng mình nhö traùi phieáu kyø phieáu chöùng chæ tieàn göûi taøi khoaûn thanh toaùn. . 2- Mua laïi caùc TSTC do nhöõng ñôn vò caàn voán cuoái cuøng phaùt haønh nhö thöông phieáu traùi phieáu Hôïp ñoàng vay nôï Hôïp ñoàng baûo hieåm. Caùc ÑCTCTG ñaûm nhaän caùc hoaït ñoäng trung gian nhö - Ruûi ro Meänh giaù ruûi ro ngaàm ñònh - Ruûi ro kyø haïn ruûi ro thoâng tin. MUÏC KHAÙI NIEÄM - ÑAËC ÑIEÅM - PHAÂN LOÏAI CAÙC ÑÒNH CHEÁ Trung gian taøi chính 1- Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm - Hieäp hoäi cho vay vaø tieát kieäm ngaân haøng tieát kieäm hoã töông. - Caùc ñònh cheá tieát kieäm theo hôïp ñoàng coâng ty baûo hieåm nhaân thoï coâng ty baûo hieåm tai naïn - Caùc ñònh cheá hoaït ñoäng tín duïng NHTM quyõ tieát kieäm Quyõ tín duïïng Coâng ty baûo hieåm Coâng ty taøi chính Quyõ hoã töông 2- Caên cöù vaøo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
259    151    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.