Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy đặc sản: Phần 1

Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người đọc các ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi thủy sản. | CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO NÔNG DÂN NUÔI TRỒNG THỦY ĐẶC SẢN Héi ång chØ o xuÊt b n Chñ tÞch Héi ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn An Tiªm TS. KhuÊt Duy Kim H i NguyÔn Vò Thanh H o 2 CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO NÔNG DÂN NUÔI TRỒNG THỦY ĐẶC SẢN NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2012 nhãm biªn so n néi dung lª thanh b nh lª xu n tμi nguyÔn thÞ xu n hiÖu Ýnh gs. ts. nguyÔn thiÖn Héi Ch n nu i ViÖt Nam ban biªn tËp néi dung Chñ tÞch Héi ång TS. Lª Xu n Rao Gi m èc Së Khoa häc c ng nghÖ Hμ Néi ThS. Vò Nh H nh Gi m èc Trung t m Tin häc vμ Th ng tin khoa häc c ng nghÖ NguyÔn Thu T m Th ký Tßa so n T p chÝ Th ng Long Khoa häc vμ C ng nghÖ Mai ThÞ Xu n Biªn tËp viªn RPC chó dÉn nhμ xuÊt b n Thùc hiÖn Ò n trang bÞ s ch cho c së x ph êng thÞ trÊn cña Ban Tuyªn gi o Trung ng vμ nh m triÓn khai Ch ng tr nh träng iÓm ph t triÓn vμ øng dông c ng nghÖ sinh häc trong lÜnh vùc n ng nghiÖp vμ ph t triÓn n ng th n Õn n m 2020 îc Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyÖt víi môc tiªu t o ra c c gièng c y trång vËt nu i chñng vi sinh vËt c c chÕ phÈm c ng nghÖ sinh häc n ng nghiÖp míi cã n ng suÊt chÊt l îng vμ hiÖu qu kinh tÕ cao phôc vô tèt nhu cÇu chuyÓn æi c cÊu kinh tÕ trong lÜnh vùc n ng nghiÖp vμ ph t triÓn n ng th n Nhμ xuÊt b n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp cïng Nhμ xuÊt b n Hμ Néi xuÊt b n cuèn s ch C ng nghÖ sinh häc cho n ng d n nu i trång thñy Æc s n. Cuèn s ch gåm hai phÇn. PhÇn I. C ng nghÖ sinh häc trong ch n nu i thñy s n PhÇn II. Nh n gièng vμ nu i mét sè lo i thñy s n phæ biÕn. y lμ cuèn s ch n m trong bé s ch C ng nghÖ sinh häc cho n ng d n îc coi lμ cÈm nang cña bμ con n ng d n trong viÖc Èy nhanh qu tr nh sö dông c ng nghÖ sinh häc trong s n xuÊt n ng nghiÖp. Xin giíi thiÖu cuèn s ch cïng b n äc. Th ng 11 n m 2012 NHμ XUÊT B N CHÝNH TRÞ QUèC GIA - sù thËt 5 6 Lêi nãi Çu C ng nghÖ sinh häc lμ mét b íc tiÕn míi nhÊt trong nç lùc l u dμi chinh phôc tù nhiªn Ó n ng cao êi sèng vμ søc kháe con ng êi. Môc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    164    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.