Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới

Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới có nội dung về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Tại việt nam; Bình đẳng giới và mối quan hệ giữa giới với quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Lồng ghép giới trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. | Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ UN Women là tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc LHQ chuyên về các vấn đề bình đẳng giới và nâng cao địa vị phụ nữ. Là tổ chức toàn cầu đi đầu bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái UN Women được thành lập nhằm thúc đẩy sự tiến bộ trong việc đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em toàn thế giới. UN Women hỗ trợ các quốc gia thành viên LHQ trong việc xây dựng những chuẩn mực mang tính toàn cầu nhằm thực hiện bình đẳng giới và cộng tác với các chính phủ cũng như với xã hội dân sự trong việc xây dựng các luật pháp chính sách chương trình và dịch vụ cần thiết để thực hiện các chuẩn mực trên. UN Women ủng hộ phụ nữ tham gia bình đẳng vào mọi mặt của đời sống tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên dưới đây Tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ Chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ Huy động phụ nữ tham gia vào mọi mặt của tiến trình hòa bình và an ninh Thúc đẩy việc nâng cao địa vị kinh tế của phụ nữ và Làm cho bình đẳng giới trở thành nội dung trung tâm của quá trình xây dựng kế hoạch và ngân sách phát triển quốc gia. UN Women cũng điều phối và thúc đẩy hoạt động của hệ thống LHQ ở lĩnh vực xúc tiến bình đẳng giới. Hội Liên hiệp phụ nữ LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Hội có chức năng 1 Đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng Đảng tham gia quản lý Nhà nước và 2 Đoàn kết vận động phụ nữ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    84    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.