Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Bài 11 - Nguyễn Hồng Sơn

Tiếp tục Bài 10, Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành bài 11 trình bày nội dung về tổng quan Hệ điều hành, Giao tiếp giữa người dùng và máy tính, Quản lí tài nguyên, Các loại hệ điều hành. Mời các bạn tham khảo. | om HEÄ ÑIEÀU HAØNH .c ng co an th o ng du u cu 1 https tailieudientucntt Bài 1_Toång quan om .c Ñieàu khieån thöïc thi caùc chöông trình öùng duïng ng Ñoùng vai troø laø giao dieän giöõa ngöôøi duøng vaø co maùy tính. an Hai muïc tieâu chính th ng Ñeå söû duïng heä thoáng maùy tính moät caùch deã daøng o du Ñeå söû duïng heä thoáng taøi nguyeân maùy tính moät caùch coù hieäu quaû u cu 2 https tailieudientucntt Giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø maùy tính om .c Neáu xaây döïng moät öùng duïng döôùi daïng moät taäp caùc chæ thò maùy ngoân ngöõ maùy phöùc taïp ng co Ñeå giaûm bôùt söï phöùc taïp cung caáp moät taäp caùc an system program. Moät soá system program ñöôïc th xem nhö caùc tieän ích. Xaây döïng caùc haøm coâng ng cuï ñöôïc duøng thöôøng xuyeân trôï giuùp trong taïo o chöông trình quaûn lyù taäp tin thö muïc vaø ñieàu du khieån caùc thieát bò I O. u cu System program quan troïng nhaát ñoù laø heä ñieàu haønh 3 https tailieudientucntt Giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø om .c OS che caùc chi tieát phaàn cöùng beân döôùi vaø ng cung caáp moät giao dieän thuaän tieän ñeå söû co duïng an th OS cung caáp dòch vuï theo caùc höôùng ng Taïo chöông trình phöông tieän dòch vuï hoã trôï o du Thöïc thi chöông trình chuaån bò naïp khôûi u cu ñoäng caáp phaùt 4 https tailieudientucntt Giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø om .c ng Truy xuaát thieát bò I O I O Chæ thò tín hieäu co ñieàu khieån. OS Chæ thò ñieàu khieån ñoïc an ghi th ng Truy xuaát taäp tin Thoáng nhaát moïi caùch ñoïc o ghi file vôùi taát caû caùc loaïi thieát bò. Caáp cô cheá du baûo veä chia seõ. u cu Truy xuaát heä thoáng ñieàu khieån ñaêng nhaäp. 5 https tailieudientucntt Giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø. om .c End user ng co Ngöôøi laäp trình an öùng duïng th Caùc chöông trình phaûi döïa vaøo öùng duïng o ng Caùc tieän ích du u cu Heä ñieàu haønh Nhaø thieát keá OS .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    103    2    15-06-2024
10    78    2    15-06-2024
62    171    1    15-06-2024
185    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.