Biến động không gian – thời gian của hàm lượng Chlorophyll-A tầng mặt vùng biển Nam Trung Bộ giai đoạn 2012-2019

Chlorophyll-A (chl-a) có vai trò quan trọng trong đại dương và chúng được sử dụng như thông số đại diện cho sinh khối các bon của thực vật phù du. Phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm được sử dụng để đánh giá biến động không gian - thời gian hàm lượng chl-a tại vùng biển Nam Trung Bộ từ dữ liệu MODIS Aqua giai đoạn 2012-2019. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 77 06 2021 No. 77 06 2021 Email tcdhsg@ Website http BIẾN ĐỘNG KHÔNG GIAN THỜI GIAN CỦA HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A TẦNG MẶT VÙNG BIỂN NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2019 Spatial temporal variations of Chlorophyll-a concentration in the coastal marine area of South Central Vietnam during the period of 2012-2019 ThS. Nguyễn Trịnh Đức Hiệu Viện Hải dương học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST TÓM TẮT Chlorophyll-A chl-a có vai trò quan trọng trong đại dương và chúng được sử dụng như thông số đại diện cho sinh khối các bon của thực vật phù du. Phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm được sử dụng để đánh giá biến động không gian - thời gian hàm lượng chl-a tại vùng biển Nam Trung Bộ từ dữ liệu MODIS Aqua giai đoạn 2012-2019. Kết quả cho thấy chl-a dao động từ 0 05 - 19 31 mg m3 hàm lượng chl-a biến động mạnh giữa các tháng các mùa trong năm. Hai thành phần trực giao đầu tiên giải thích 61 8 tổng biến động không gian - thời gian của chuỗi số liệu chl-a. Thành phần trực giao đầu tiên giải thích 37 1 mô tả phân bố và biến động chl-a trong thời kỳ hoạt động của nước trồi với xu hướng hình thành lưỡi chl-a với hàm lượng cao có tâm nằm ở vùng ven bờ tỉnh Bình Thuận và lan rộng theo hướng Đông Bắc. Thành phần trực giao thứ hai chiếm 24 7 đại diện cho phân bố và biến động chl-a trong trong mùa hè và mùa đông với xu hướng gia tăng chl-a tại vùng ven bờ vĩ tuyến 11oN do ảnh hưởng của nước trồi trong mùa hè và ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc và nguồn thải từ lục địa trong mùa đông. Từ khóa biển Nam Trung Bộ biến động không gian-thời gian Chlorophyll-A hàm trực giao thực nghiệm ABSTRACT Chlorophyll-a chl-a plays an important role in the ocean and it has been used as an index of phytoplankton biomass. The Empirical Orthogonal Function EOF method was used to analyze the spatial-temporal variations of chl-a concentration in

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.