Nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác

Giếng khai thác bị ngập nước sẽ làm tăng hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác dẫn đến giảm năng suất khai thác dầu của giếng, giảm hiệu quả của các hóa phẩm xử lý và hệ thống thiết bị trên bề mặt Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác. | THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 2 - 2022 trang 4 - 11 ISSN 2615-9902 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ HÓA PHẨM XỬ LÝ VỈA SÂU NHẰM GIẢM HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG DÒNG DẦU KHAI THÁC Đỗ Thành Trung1 Nguyễn Văn Ngọ1 Lê Văn Công1 Vũ Hoàng Duy1 Nguyễn Quốc Dũng2 1 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP PVChem 2 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Email trungdt@ https Tóm tắt Giếng khai thác bị ngập nước sẽ làm tăng hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác dẫn đến giảm năng suất khai thác dầu của giếng giảm hiệu quả của các hóa phẩm xử lý và hệ thống thiết bị trên bề mặt Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác. Từ khóa Xử lý vùng cận đáy giếng hóa phẩm nâng cao hiệu quả khai thác dầu. 1. Giới thiệu vùng vỉa sâu xung quanh đáy giếng Hình 1 . Đây là lớp chắn có khả năng tạo ra trở lực lớn chống lại sự chảy của Bơm ép nước duy trì áp suất vỉa là giải pháp hiệu quả nước trong khi chỉ tạo ra trở lực nhỏ với sự chảy của dầu. giúp nâng cao sản lượng khai thác dầu song có thể gây ra Đây chính là công nghệ xử lý thay đổi tính thấm pha của tình trạng ngập nước nghiêm trọng làm hàm lượng nước lớp đá vỉa theo hướng giảm tính độ hệ số thấm pha của trong dòng dầu khai thác tăng cao. pha nước trong khi gần như không làm giảm tính độ hệ Khi độ ngập nước của dầu còn thấp nước thường số thấm pha của pha dầu. phân tán trong dầu dưới dạng nhũ tương. Khi độ ngập Vỉa sâu trong trường hợp xử lý thay đổi tính thấm pha nước vượt quá mức phụ thuộc vào thành phần dầu và được coi là vùng vỉa nằm cách xa tâm giếng khoảng 1 5 - một số yếu tố khác nước vừa ở dưới dạng nhũ tương 3 1 m 1 . Vùng này khác với khái niệm vùng cận đáy giếng nước trong dầu vừa ở dạng nước tự do chuyển động cùng trong xử lý acid vốn dùng để chỉ vùng vỉa chứa nằm cách dòng dầu lên bề mặt. Tình trạng ngập nước nghiêm trọng tâm giếng khoảng dưới 1 m. thường dẫn tới hệ lụy trong khai thác như Hiệu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    89    1    20-07-2024
14    100    1    20-07-2024
5    72    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.