Kiến thức về thuốc thường dùng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thuốc thường dùng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc sử dụng kháng sinh; Các tai biến do dùng thuốc; Một số vấn đề Đông y và bảo vệ sức khỏe; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | PHAÀN SAÙU SÖÛ DUÏNG KHAÙNG SINH NHÖ THEÁ NAØO KHAÙNG SINH LAØ GÌ Khaùng sinh laø nhöõng thuoác coù taùc duïng tieâu dieät caùc loaïi vi khuaån ñöôïc söû duïng chöõa caùc beänh nhieãm vi khuaån. Söï ra ñôøi cuûa khaùng sinh ñöôïc coi laø thaønh töïu lôùn lao cuûa y sinh hoïc trong theá kyû XX. Nhôø coù khaùng sinh nhieàu loaïi vi khuaån gaây beänh ñaõ bò tieâu dieät nhieàu sinh maïng ñöôïc cöùu soáng thoaùt khoûi nanh vuoát töû thaàn maø tröôùc ñoù caùc thaày thuoác ñaønh boù tay. Cho ñeán nay nhieàu loaïi khaùng sinh môùi ñaõ ra ñôøi ñaùp öùng nhu caàu ñieàu trò. Khaùng sinh öùc cheá hoaëc dieät vi khuaån theo moät trong boán caùch sau - ÖÙc cheá söï toång hôïp vaùch teá baøo. - ÖÙc cheá chöùc naêng thaåm thaáu cuûa maøng baøo töông. - ÖÙc cheá söï toång hôïp protein. - ÖÙc cheá toång hôïp acid nucleic. 80 CAÙC NHOÙM KHAÙNG SINH Khaùng sinh ñöôïc phaân loaïi thaønh saùu nhoùm 1. Nhoùm beta Lactamin Penicillin vaø daãn xuaát cuûa noù nhö Ampicilin Methicilin Amoxycillin. Caùc Cephalosporin Cephalothin Cephalexim Claforan Rocephin. Thöôøng ñeå trò nhöõng tröôøng hôïp nhieãm vi khuaån gram vaø moät soá vi khuaån gram - . Ít ñoäc tuy nhieân cuõng coù theå gaây phaûn öùng dò öùng cheát ngöôøi. 2. Nhoùm Aminoglycosid Streptomycin Neomycin Kanamycin Gentamycin. Laø thuoác dieät khuaån öùc cheá toång hôïp Protein cuûa vi khuaån duøng ñeå ñieàu trò nhöõng tröôøng hôïp nhieãm vi khuaån gram vaø gram - . Ñoàng thôøi coù theå dieät vi khuaån khaùng coàn. Ñoäc cho thaän gaây ñieác tai giaûm baïch caàu haït. 3. Nhoùm Tetracyclin Tetracyclin Doxycyclin Minocyclin. Laø thuoác khaùng khuaån baèng caùch öùc cheá toång hôïp Protein duøng ñeå ñieàu trò caùc nhieãm truøng hoãn hôïp. Coù theå gaây roái loaïn tieâu hoùa vaøng raêng vaøng xöông dò öùng. 81 Chuù yù - Khoâng duøng cho thai phuï vaø treû em döôùi möôøi hai tuoåi. - Khoâng duøng cho beänh nhaân bò toån thöông thaän. 4. Nhoùm Chloramphenicol Laø thuoác khaùng khuaån baèng caùch öùc cheá hoaït ñoäng men chuyeån. Thuoác coù .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.