Using communicative activities to develop speaking ability for first year air defense artillery cadets at Air defense and Air force Academy

This study aimed to use communicative activities to develop the speaking ability of the first-year air defense artillery (ADA) cadets at Air defense and Air force Academy. The number of participants was 33 cadets from the class of ADA. In a 10-week classroom action research, many communicative activities such as role-play, information gap, conversations, and think-pair-share activities were used to teach the first-year ADA cadets. The research instruments were speaking pre-test and post-test, questionnaire, observation, and interview. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.