Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm: Phần 2

Tiếp tục phần 1, Ebook Kiến thức cơ bản về chăn nuôi gia cầm phần 2 gồm các cẩm nang chăn nuôi ngan, chăn nuôi ngan, ngỗng và chim bồ câu. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết. | h hÊp Þnh vÞ trùc tiÕp t i tói khÝ lμm tói khÝ trë nªn Çy vμ ôc. Sau vμi ngμy vi trïng x m nhËp vμo m u g y nhiÔm trïng m u tõ m u i Õn nhiÒu n i g y tæn th ng nhiÒu c quan kh c lμm viªm mμng bao tim mμng bao quanh gan khíp vμ thËn l l ch. ThÓ viªm ruét th êng lμm vÞt Øa ch y víi nhiÒu n íc xuÊt huyÕt phÇn trªn ruét non. ThÓ viªm rèn th êng thÊy ë gμ vÞt míi në nhiÔm vμo cuèng rèn do ng êi nu i vÖ sinh s t trïng m y Êp kh ng tèt. lμm bông s ng to nÕu vÞt sèng îc h n 4-5 ngμy th cã thêi gian Ó vμo m u g y viªm mμng ngoμi tim mμng bao quanh gan viªm tói tû lÖ chÕt rÊt cao. - Phßng bÖnh VÖ sinh trøng cho thËt tèt kÓ c m y Êp trøng dông cô Êp. S t trïng dông cô nu i chuång tr i theo Þnh kú. Dïng kh ng sinh víi qua n íc uèng vμ trén vμo thøc n cho vÞt n uèng ngay giai o n vÞt míi në. ChÝch ngõa v cxin cho vÞt. - iÒu trÞ khi ph t hiÖn bÖnh cÇn tiÕn hμnh iÒu trÞ ngay b ng kh ng sinh trong 4-5 ngμy liªn tôc. Cã thÓ dïng c c lo i kh ng sinh sau 108 Norfloxacin 200 1cc 3-4 lÝt n íc. Enro-kaneocol 1 g lÝt n íc hoÆc 3 g kg thøc n. Enro-trimecol 1 g 1 5 lÝt n íc hoÆc 1 5 g kg thøc n. Tr êng hîp bÖnh nÆng qu cã thÓ dïng kh ng sinh Bio-anflox 50 1m1 5kg thÓ träng tiªm trong 4-5 ngμy liªn tôc. 109 Ch ng IV CÈM NANG CH N NU I NGAN I. ÆC IÓM NGO I H NH SINH TR ëNG SINH S N 1. Æc iÓm ngo i h nh Ngan cã nguån gèc tõ Nam Mü îc thuÇn hãa vμ a vÒ nu i ë mét sè n íc trªn thÕ giíi. Ngan Çu nhám tr n ph ng con trèng mμo to réng h n con m i mμu á tÝa. Kh c víi vÞt tiÕng kªu cña ngan khμn cã mång thÞt ë gèc má mμu á r îu vang kÐo dμi Õn tËn mang tai m t s ng d ng i nÆng nÒ vμ ch c ch n c thÓ n m ngang. Má cña ngan dÑt dÔ xóc thøc n d íi n íc vμ a vμo miÖng dÔ dμng. So víi vÞt tÝnh bÇy μn cña ngan kÐm h n hiÒn lμnh vμ chËm ch p h n. 2. Æc iÓm sinh tr ëng Ngan cã søc lín m nh nhÊt tõ lóc míi në Õn 2 th ng tuæi vμ Æc biÖt kh c víi vÞt hay gμ lμ ngan trèng lóc 3 th ng tuæi lín gÇn gÊp i ngan m i. Lóc nμy con trèng nÆng gÇn 2 9-3 1 kg trong khi con

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.