Lecture Drilling engineering: Kick tolerance

Lecture Drilling engineering: Kick tolerance. By the end of this lecture you should be able to define kick tolerance; describe gas behaviour in various scenarios; be familiar with kick tolerance calculation as the main concept of the casing design process; list kick tolerance volumes versus hole sizes; calculate the optimum casing setting depths when lithological column, predicted pore pressures and fracture gradients; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    303    6    21-07-2024
497    220    3    21-07-2024
9    314    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.