Lecture Methods of Electric power systems analysis - Lesson 21: Optimal power flow, linear programming (LP)

Lecture Methods of Electric power systems analysis - Lesson 21: Optimal power flow, linear programming (LP) provide students with knowledge about OPF problem formulation; two bus with unconstrained line; power flow in a simple network distributes inversely to impedance of path; LP OPF solution method; enforces real/reactive power balance at each bus; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.