Nghiên cứu một số thông số của điện thế kích thích cảm giác thân thể trên bệnh nhân xơ cứng rải rác

Bài viết trình bày đánh giá một số thông số của điện thế kích thích cảm giác thân thể trên bệnh nhân xơ cứng rải rác. 2. Xác định mối liên quan của các sóng SSEP với một số triệu chứng lâm sàng trên bệnh nhân xơ cứng rải rác. | vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 dụng nhuộm kém rõ hơn. Sự khác biệt là do nồng phẫu thuật tỷ lệ lỗ hoàng điểm đóng hoàn toàn độ thuốc nhuộm của chúng tôi sau khi pha chỉ còn là 85 2 có 14 8 lỗ hoàng điểm đóng một phần so với của Lesnik. Nghiên cứu của toàn bộ bệnh nhân trong nghiên cứu đều có thị chúng tôi có 26 27 mắt 96 3 bóc được hoàn lực cải thiện sau phẫu thuật 66 7 bệnh nhân toàn màng ngăn trong quá trình phẫu thuật chỉ có thị lực cải thiện trên hai hàng sau phẫu thuật. có 1 mắt bóc được một phần màng ngăn trong trong phẫu thuật không có mắt nào không bóc TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Kusuhara S Negi A. Predicting visual outcome được màng ngăn trong. Điều này một lần nữa following surgery for idiopathic macular holes. phản ánh là hỗn hợp TB với glucose 10 Ophthalmologica Journal international d ophtalmologie với tỉ lệ 1 1 có tác dụng nhuộm đủ để tiến hành International journal of ophthalmology Zeitschrift fur bóc màng ngăn trong trong phẫu thuật LHĐ. Augenheilkunde. 2014 231 3 125-132. 2. Brooks HL Jr. Macular hole surgery with and Đánh giá tình trạng màng ngăn trong sau without internal limiting membrane peeling. phẫu thuật đánh giá trên OCT tại thời điểm 3 Ophthalmology. 2000 107 10 1939-1948 tháng sau phẫu thuật trong nghiên cứu của discussion 1948-1939. chúng tôi có 26 27 mắt không còn màng ngăn 3. Shukla D Kalliath J Neelakantan N et al. A comparison of brilliant blue G trypan blue and trong chỉ có 1 mắt còn sót màng ngăn trong indocyanine green dyes to assist internal limiting trên OCT sau phẫu thuật. membrane peeling during macular hole surgery. Với việc sử dụng hỗn hợp thuốc nhuộm này Retina. 2011 31 10 2021-2025. chúng tôi thu được kết quả tại thời điểm 3 tháng 4. Lesnik Oberstein SY de Smet MD. Use of heavy Trypan blue in macular hole surgery. Eye. sau phẫu thuật tỷ lệ lỗ hoàng điểm đóng hoàn 2010 24 7 1177-1181. toàn là 85 2 14 8 lỗ hoàng điểm đóng một 5. Tadayoni R Vicaut E Devin F et al. A phần toàn bộ bệnh nhân trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.