Đánh giá tác dụng của phương pháp kết hợp bài tập dưỡng sinh, điện châm và bài độc hoạt ký sinh thang trong điều trị thoái hóa khớp gối

Bài viết trình bày đánh giá kết quả của phương pháp kết hợp bài tập dưỡng sinh, điện châm và Độc hoạt ký sinh thang trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát và theo dõi một số tác dụng không mong muốn của phương pháp. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh trước sau đồng thời so sánh với nhóm chứng trên 60 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán xác định thoái hóa khớp gối, đủ tiêu chuẩn chọn và không vi phạm tiêu chuẩn loại trừ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Hà Nội từ tháng 1/2021 đến hết tháng 10/2021. Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm là nhóm nghi | vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP BÀI TẬP DƯỠNG SINH ĐIỆN CHÂM VÀ BÀI ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI Bùi Trí Thuật1 Trần Thái Hà2 TÓM TẮT acupuncture and Doc hoat ky sinh thang remedy in the treatment of primary knee osteoarthritisand 44 Mục tiêu Đánh giá kết quả của phương pháp kết monitor some unwanted effects of the method. hợp bài tập dưỡng sinh điện châm và Độc hoạt ký Methods A randomized clinical intervention study sinh thang trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên comparing before and after and comparing with the phát và theo dõi một số tác dụng không mong muốn control group on 60 patients with a confirmed của phương pháp. Phương pháp nghiên cứu diagnosis of knee osteoarthritis met the selection Nghiên cứu can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên so sánh criteria and did not violate the exclusion criteria for trước sau đồng thời so sánh với nhóm chứng trên 60 examination and treatment at Me Linh General bệnh nhân BN được chẩn đoán xác định thoái hóa Hospital Hanoi from January 2021 to the end of khớp gối đủ tiêu chuẩn chọn và không vi phạm tiêu October 2021. The patients were divided into 2 chuẩn loại trừ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa groups the research group with 30 patients receiving khoa Mê Linh Hà Nội từ tháng 1 2021 đến hết tháng electro-acupuncture Doc hoat ky sinh thang 10 2021. Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm là remedy for 15 days and nourishing exercises for 30 nhóm nghiên cứu NNC với 30 bệnh nhân được điện days The control group with 30 patients received châm độc hoạt ký sinh thang trong 15 ngày và electro-acupuncture antiparasitic activity for 15 dưỡng sinh trong 30 ngày nhóm đối chứng NĐC với days. Study results were evaluated at 4-time points 30 bệnh nhân được điện châm độc hoạt ký sinh before treatment D0 day 7 D7 day 15 D15 and thang trong 15 ngày. Kết quả nghiên cứu được đánh after treatment D30 . Evaluation scales include VAS giá tại 4 thời điểm là trước điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    90    1    20-07-2024
20    102    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.