Sự phân bố và tính kháng thuốc của trực khuẩn mủ xanh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) là một mầm bệnh cơ hội gây ra hầu hết các bệnh nhiễm trùng mạn tính ở người. Nghiên cứu này được thực hiện để xác định tỉ lệ nhiễm trùng và đặc điểm kháng kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh từ các bệnh phẩm lâm sàng. | vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 thành công giữa nhóm sỏi ống mật chủ có túi duodenal diverticulum in the formation of thừa tá tràng và không có túi thừa tá tràng gallbladder stones. Hepatogastroenterology 1998. 45 22 p. 917-20. TÀI LIỆU THAM KHẢO 4. Chong . . Yim and . Lim 1. Leivonen . . Halttunen and . Endoscopic retrograde cholangiopancreatography Kivilaakso Duodenal diverticulum at endoscopic in the elderly outcomes safety and complications. retrograde cholangiopancreatography analysis of Singapore Med J 2005. 46 11 p. 621-6. 123 patients. Hepatogastroenterology 1996. 5. Xu L. et al. Endoscopic Sphincterotomy with 43 10 p. 961-6. Large Balloon Dilation versus Endoscopic 2. Sun Z. et al. Different Types of Periampullary Sphincterotomy for Bile Duct Stones A Systematic Duodenal Diverticula Are Associated with Review and Meta-Analysis. BioMed Research Occurrence and Recurrence of Bile Duct Stones A International 2015. 2015 p. 673103. Case-Control Study from a Chinese Center. 6. Shelat . . Chia and J. Low Common Gastroenterol Res Pract 2016. 2016 p. 9381759. bile duct exploration in an elderly Asian population. 3. Egawa N. et al. The role of juxtapapillary Int Surg 2015. 100 2 p. 261-7. SỰ PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA TRỰC KHUẨN MỦ XANH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA NĂM 2020 Lê Văn Cường Dương Quang Hiệp TÓM TẮT 29 SUMMARY Trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa là DISTRIBUTION AND ANTIBIOTIC một mầm bệnh cơ hội gây ra hầu hết các bệnh nhiễm RESISTANCE IN P. AERUGINOSA AT THANH trùng mạn tính ở người. Mục đích Nghiên cứu này HOA PROVINCE GENERAL HOSPITAL được thực hiện để xác định tỉ lệ nhiễm trùng và đặc Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic điểm kháng kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh từ pathogen that causes most chronic infections in các bệnh phẩm lâm sàng. Đối tượng và phương humans. Purposes This study was performed to pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang được thực hiện determine the infection rate and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    723    3    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.