Sự hài lòng của khách du lịch với hoạt động du lịch đường sông ở tuyến sông Hàn, thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động du lịch đường sông ở tuyến sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Dựa trên dữ liệu khảo sát 432 khách du lịch, mô hình nghiên cứu được kiểm định thông qua phương pháp phân tích hồi quy. | TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 19 Số 1 2022 159-173 Vol. 19 No. 1 2022 159-173 ISSN Website http https 2022 2734-9918 Bài báo nghiên cứu SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở TUYẾN SÔNG HÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nguyễn Thị Hồng1 Nguyễn Kim Hồng2 Trương Phước Minh1 Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng Việt Nam 1 2 Trường Đại học Văn Hiến Việt Nam Tác giả liên hệ Nguyễn Thị Hồng Email nthong_kdia@ Ngày nhận bài 15-8-2021 ngày nhận bài sửa 08-11-2021 ngày duyệt đăng 09-01-2022 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động du lịch đường sông ở tuyến sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Dựa trên dữ liệu khảo sát 432 khách du lịch mô hình nghiên cứu được kiểm định thông qua phương pháp phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy 5 yếu tố phương tiện hữu hình độ tin cậy sự đáp ứng độ an toàn và độ hấp dẫn có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch đường sông ở tuyến sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó những yếu tố tác động mạnh bao gồm độ hấp dẫn sự đáp ứng và độ an toàn. Kết quả nghiên cứu này góp phần giúp những nhà quản lí và doanh nghiệp hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với du lịch đường sông ở tuyến sông Hàn để đưa ra chiến lược khai thác hiệu quả du lịch đường sông ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Từ khóa thành phố Đà Nẵng sông Hàn sự hài lòng khách du lịch 1. Đặt vấn đề Du lịch là ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội văn hóa và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chính vì vậy Quyết định số 147 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định quan điểm phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Prime Minister 2020 . Đối với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    73    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.