Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ

Luận văn cố gắng làm rõ hơn những hoạt động đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Việt Nam dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng trong phong trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 đƣợc phản ánh trên báo Dân Chúng. Qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị nguồn tƣ liệu lịch sử của báo Dân Chúng, phục vụ nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, của các cơ quan giáo dục, của các cơ quan nghiên cứu lịch sử báo chí cách mạng Mời các bạn cùng tham khảo. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THỦY BÁO DÂN CHÚNG VỚI CUỘC ĐẤU TRANH VÌ DÂN SINH DÂN CHỦ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Hà Nội - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THỦY BÁO DÂN CHÚNG VỚI CUỘC ĐẤU TRANH VÌ DÂN SINH DÂN CHỦ Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học . Phạm Xanh Hà Nội - 2010 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài . . 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 2 3. Mục đích nghiên cứu . .4 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .4 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu . 4 6. Đóng góp của luận văn .5 7. Bố cục của luận văn . 5 CHƢƠNG 1 KHÁI LƢỢC VỀ SỰ XUẤT HIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO DÂN CHÖNG. Tình hình thế giới Việt Nam và báo chí nói chung của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936-1939. hình thế giới và Việt Nam những năm 1936-1939 6 Tình hình thế giới . 6 . Tình hình Việt Nam . 7 . Tình hình báo chí của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936-1939 . . 10 . Chính sách báo chí của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm 1936-1939 . .10 . Báo chí của Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1936- 1939 . .12 . Sự xuất hiện và hoạt động của báo Dân chúng . Sự xuất hiện báo Dân Chúng . .15 . Những nét khái lược về hoạt động của báo Dân chúng trong năm 1938-1939 . .17 . Nội dung chủ đề mục tiêu chính trị của báo Dân Chúng . .17 . Chỉ đạo báo . 18 1 . In ấn phát hành . .18 . Biên tập viên cộng tác viên bạn đọc .20 CHƢƠNG 2 CUỘC ĐẤU TRANH ĐÕI DÂN CHỦ. . Đòi tự do báo chí và tự do biểu tình hội họp tự do báo chí .23 . Đòi tự do hội họp biểu tình . .27 . Đòi tự do lập các hội ái hữu và nghiệp đoàn . 28 . Đấu tranh đòi thả tù chính trị .42 . Đấu tranh đòi cải cách chế độ tuyển cử biến nghị trường thành diễn đàn đấu tranh vì quyền lợi của dân chúng .41 . Phản ánh tính chất hạn hẹp thối nát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
232    38    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.