Appropriate sevoflurane concentration to stabilize autonomic activity during intubation with rocuronium in infants: A randomized controlled trial

In infants, sevoflurane is commonly used for induction of anesthesia, following which a muscle relaxant is administered to facilitate tracheal intubation. When rocuronium is used as the muscle relaxant, intubation may be performed before reaching an adequate depth of anesthesia because of its rapid onset. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    93    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.