Counteracting negative venous line pressures to avoid arterial air bubbles: An experimental study comparing two different types of miniaturized extracorporeal perfusion systems

Because of its low rate of clinical complications, miniaturized extracorporeal perfusion systems (MEPS) are frequently used in heart centers worldwide. However, many recent studies refer to the higher probability of gaseous microemboli formation by MEPS, caused by subzero pressure values. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.