Effect of propofol and sevoflurane on the inflammatory response of patients undergoing craniotomy

The purpose of this randomised, single-centre study was to prospectively investigate the impact of anaesthetic techniques for craniotomy on the release of cytokines IL-6, IL-8, IL-10, and to determine whether intravenous anaesthesia compared to inhalational anaesthesia attenuates the inflammatory response. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    55    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.