Lifetime prevalence of polyvictimization among older adults in Sweden, associations with ill-heath, and the mediating effect of sense of coherence

Experiences of violence and abuse is a prominent part of the life history of many older adults and is known to have negative health effects. However, the importance of multiple victimization over the life course, ., lifetime polyvictimization, is not well investigated in this age group. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    61    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.