Living on the edge of the community: factors associated with discontinuation of community living among people with cognitive impairment

As Japanese society continues to age, the isolation of older people is increasing, and community living for people with cognitive impairment is becoming more difficult. However, the challenges faced by people with cognitive impairment living in the community have not been fully explored because of methodological difficulties. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.