The application of advanced analytics in Vietnam logistics: The case study of vehicle routing problem in order delivery

Advanced Analytics (AA) has been increasingly put into practice by firms in the logistic industry around the world. However, the application of AA has not been able to catch up with the practice when dealing with various logistics activities including issues in logistics delivery management - the Vehicle Routing Problem (VRP). Thus, this study research focuses on analyzing the practical evidence of AA application in Vietnam logistics with the VRP case study. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.