Lecture Human-Computer interaction - Lesson 11: The psychology of actions

Lecture Human-Computer interaction - Lesson 11: The psychology of actions. The main topics covered in this chapter include: falsely blaming, mental models, defining mental models, manipulating mental models, applying mental model, mental model development, mental model perception, blaming the wrong cause, reasons for self-blaming, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.