Lecture Human-Computer interaction - Lesson 13: The computer

Lecture Human-Computer interaction - Lesson 13: The computer. The main topics covered in this chapter include: interacting with computers, text entry devices, positioning, pointing and drawing, display devices, 3D interaction and virtual reality, physical controls and sensors, paper: printing and scanning, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.