Lecture Theory of Automata: Lesson 4

Lecture Theory of Automata: Lesson 4. The main topics covered in this chapter include: regular expression of EVEN-EVEN language, difference between a* + b* and (a+b)*, equivalent regular expressions; sum, product and closure of regular expressions; regular languages, finite languages are regular, introduction to finite automaton, definition of FA, transition table, transition diagram; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.