Absence of neurotoxicity with perineural injection of ultrasound gels: Assessment using an animal model

Ultrasound gels may contain propylene glycol and glycerol, which are neurotoxic in high concentrations. If the needle passes through gel during regional anesthesia, gel may be injected near the nerve. It is unknown if this practice poses a risk for neurotoxicity. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.